Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu internetowego majana.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO majana.pl


regulamin sklepu internetowego majana.pl w formacie PDF

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 221 osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Przedsiębiorca indywidualny – zgodnie z art. 3855 osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnościa gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej;

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego majana.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.majana.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ERDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.majana.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.majana.pl, prowadzony jest przez ERDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (65-101) przy ul. Strumykowej 26d/7, NIP: 9731019390, REGON: 360099152, wpisaną do KRS pod numerem 0000532245 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest ERDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza ERDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ERDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.majana.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. ERDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (65-101) przy ul. Strumykowej 26d/7, NIP: 9731019390, REGON: 360099152, wpisana do KRS pod numerem 0000532245 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, określana jest w dalszej części Regulamin jako ERDA.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. ERDA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ERDA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ERDA.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ERDA.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ERDA,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.majana.pl, dokonać wyboru produktów spośród oferowanych przez ERDA, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące m.in.:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych i postępowanie zgodnie z komunikatami wyświetlanymi Klientowi na ekranie urządzenia, z którego korzysta.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ERDA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail pt: "majana.pl - Potwierdzenie otrzymania zamówienia 3" zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz będącą potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i przepisami prawa.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Wszystkie dostępne opcje kosztów dostawy Towarów zamawianych w sklepie majana.pl wraz ze wskazaniem firm pośredniczących znajdują się na stronie, w zakładce: Koszty wysyłki. Koszty przesyłki są również wyszczególnione na karcie produktu danego Towaru. Dodatkowo, koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Przewidywany czas realizacji dostawy podany jest przy każdym towarze dostępnym w sklepie. Termin ten wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wyslania przez Klienta Zamówienia. W wyjątkowych przypadkach termin realizacji dostawy może ulec wydłużeniu.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.majana.pl oraz pobrać go i wydrukować.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia-Towaru oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki, bez kosztów dostawy i płatności.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 17 1090 2532 0000 0001 2960 7800 w Santander,

b.) gotówką w momencie odbioru przesyłki.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym przysługuje – na podstawie prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa więc po upływie 14 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.

7.2.  Zgodnie z Art. 34 ust. 4 ustawy o  prawach konsumenta to konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie  wartości przedmiotu, które spowodowane jest korzystaniem z urządzenia w  sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania rzeczy, dlatego  sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu lub pomniejszyć  jego wartość do 30% w przypadku gdy:

  • folia chroniąca ekran będzie usunięta lub uszkodzona,

  • podczas testowania urządzenia konsument doprowadzi do uszkodzeń mechanicznych lub zarysowania przedmiotu.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas,  ERDA, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) pod wskazane poniżej dane teleadresowe:

 

majana.pl

ul. Dekoracyjna 3/B44,

65-155 Zielona Góra,

e-mail: sklep@majana.pl

 

7.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy podanego na stronie www.majana.pl, w formacie PDF, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku :

towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zwracamy Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru (art. 342 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)).

7.9. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

7.11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.12. Zakupiony towaru należy odesłać na poniższy adres:

majana.pl

ul. Dekoracyjna 3/B44,

65-155 Zielona Góra

 

7.13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje i gwarancja dotyczące Towarów

8.1. ERDA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne nabytego towaru na zasadach określanych przez Kodeks Cywilny.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@majana.pl. ERDA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. ERDA nie jest producentem towarów, ale jako importer ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru przez okres 2 lat, liczony od daty zakupu, na warunkach przedstawionych w niniejszym regulaminie i przepisach Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Gwarancja będzie rozpatrywana na podstawie przedstawionego przez reklamującego dowodu zakupu towaru zawierającego informacje dotyczące praw gwarancyjnych.

8.4. Gwarancji nie podlegają natomiast:

- baterie i akumulatory, które są oferowane wraz z niektórymi produktami;

- uszkodzenia mechanicznie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i znamiona naturalnego zużycia.

8.5. ERDA wskazuje, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza i nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8.6. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji tego wymaga, to reklamowany Towar należy przesłać na poniższy adres:

majana.pl

ul. Dekoracyjna 3/B44

65-155 Zielona Góra

 

8.7. Towar przesyłany przez Klienta w celach reklamacyjnych powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. ERDA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ERDA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: majana.pl, ul. Dekoracyjna 3/B44, 65-155 Zielona Góra, mailowo pod adres sklep@majana.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. ERDA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ERDA a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane właściwym sądom powszechnym. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje dotyczące w/w sporów można uzyskać pod adresem www.uokik.gov.pl. Erda jednocześnie informuje, iż wskazane postępowania mają charakter dobrowolny, a zatem obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

10.2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporow pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR przeznaczona jest do obsługi konsumentów i przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z umowy sprzedaży zawartej przez internet lub umowy o świadczenie usług.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ERDA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ERDA.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

pixel